Kaozeal:-ek

Ur pennad eus ar Wikeriadur, ar geriadur liesyezhek frank a wirioù.
Aller à la navigation Aller à la recherche

Kar eo d'an dibenn -eg a verk un anv-kadarn.

 • -AEK

bazh-loaek baraek hebraek kembraek

 • -BEK

arabek mikrobek

 • -CHEK

bechek dichek (ag, prv dichekañ)

 • -C’HEK

manac’hek nec’hek brec’hek boc’hek taouarc’hek luc’hek teuc’hek-DEK

 • --ADEK

mareadek amvareadek liesdoueadek lagadek madek linadek daoudroadek troadek pevarzroadek sadek gwadek

 • --EDEK

edek bruchedek morc’hedek mogedek bokedek gwaskedek dumedek kenedek gwenedek lunedek naer-lunedek redek deredek, diredek speredek moredek furedek anouedek tavedek preñvedek svedek lieskantvedek morzhedek

 • --IDEK

orbidek gonidek gounidek

 • --NDEK

islandek frondek

 • --ODEK

bodek kombodek skodek lodek rodek pederrodek

 • --UDEK

amdudek hudek gludek brudek tudek talmudek

 • --EUDEK

bleudek meudek peudek

 • --OUDEK

anaoudek dianaoudek galloudek hollc’halloudek pouloudek kendalvoudek talvoudek

 • -EEK

gourc’heek aotreek beureek hunvreek hueek moueek spoueek

 • derv-spoueek
 • -FEK

demografek bigofek pilgofek kofek tarzhkofek korfek lieskorfek toufek

 • -GEK

begek halegek kemplegek karregek lavregek krennvegek krommvegek kigek pedagogek patologek krogek togek margek brugek

 • -LHEK

mailhek pilhek silhek ruilhek truilhek truilhennek strouilhek ki-foutouilhek

 • -IEK
 • --IEK¹ [jek], § IEG

stuc’hiek

 • ---LIEK

deliek begeliek kador-gazeliek liesskeuliek suliek

 • ---NIEK,

balkaniek, § balkanek geuniek bleuniek sizhuniek

 • ---RIEK

loariek oberiek prederiek teirmogeriek speriek amsteriek hanterouriek ---ZIEK boaziek bloaziek liesvloaziek daouvloaziek seizhvloaziek

meneziek tanveneziek dereziek kendoueziek aroueziek uhelvouezhiek krennvouezhiek liesvouezhiek eleveziek tribiziek miziek liesouiziek daouviziek trimiziek kleuziek

 • --IEK² [‘i:ek]

mic’hiek diek akademiek gwiniek spiek friek priek breudeuriek siek digeltiek keltiek kinviek

 • -JEK

strujek

 • -KEK

talkek strinkek bruskek soukek -LEK

 • --ALEK

laou-pafalek amparfalek kagalek berranalek ralek talek chatalek liestalek tostalek roualek anevalek azalek --ELEK uhelek avelek makiavelek ebrelek gouezelek --EILEK teilek --ILEK morfilek skarnilek --KLEK mesklek --OLEK gaolek askolek kamolek spagnolek alkoolek grozolek --OULEK riboulek mantell-gougoulek kougoulek koumoulek soulek --LLEK ---ALLEK gallek ---ELLEK ellek godellek kellek lieskellek

 • ----BELLEK

kabellek trabellek touribellek strobellek bourbellek

 • ----DELLEK

bodellek rodellek azrodellek kravazh-rodellek sodellek

 • ----FELLEK

kofellek

 • ----GELLEK

krenegellek kammigellek kornigellek korvigellek

 • ----IELLEK

priellek

 • ----KELLEK

kellek askellek pesk-askellek eeunaskellek pederaskellek eskellek beskellek

 • ----MELLEK

turumellek

 • ----NELLEK

fronellek

 • ----PELLEK

pellek

 • ----RELLEK

marellek

 • ----SELLEK

priasellek moñsellek skosellek bousellek

 • ----TELLEK

patellek trantellek kontellek tourtellek pastellek


ZELLEK

mezellek tarzhellek torzhellek muzellek ---ILLEK sibillek ---OLLEK korollek ---OULLEK toullek

 • --TLEK

bestlek

 • -MEK

islamek letimek oulmek skoulmek dremmek ezhommek liesstummek liesfurmek skismek tuzumek

 • -NEK

--ANEK krabanek tredanek organek anorganek osianek bajanek balkanek touskanek alamanek gloanek tanek buanek louanek grouanek

 • --ENEK

gwenngroc’henek kroc’henek radenek dienek eienek melenek ekumenek krenek neurastenek krestenek c’hwenek --AENEK, § AENEG maenek draenek --GNEK, § NIEK spagnek pempkognek lieskognek --INEK milginek ijinek linek pinek spinek kevrinek rousinek ivinek --EINEK keinek meinek dreinek --NNEK ---ANNEK liesrannek ---ENNEK


BENNEK

unsilabennek teirsilabennek liessilabennek moulbennek krennbennek gavrbennek daoubennek


CHENNEK

plumachennek lañchennek


C’HENNEK

kroc'hennek


DENNEK

chadennek preñv-chadennek lagadennek gargadennek luc’hedennek gwaskedennek buredennek goedennek bouedennek dekvedennek kilwedennek skeudennek luc’hskeudennek bleudennek neudennek trabidennek kevnidennek bodennek lodennek strodennek gludennek roudennek


FENNEK

lieselfennek roufennek


GENNEK

lagennek gwagennek kigennek torgennek bougennek mougennek


LHENNEK

mailhennek pilhennek truilhennekIENNEK


IENNEK¹ [jεn:ek]

deliennek pederdeliennek terzhiennek


IENNEK² [i’εn:ek]

diennek priennek gliziennek


KENNEK

trenkennek amstrinkennek ronkennek labaskennek feskennek trouskennek


LENNEK

lennek gwalennek gwerblennek mousklennek amlennek pellennek kampoullennek nivlennek


MENNEK

kramennek ? ulmennek brumennek


NENNEK

gloanennek grouanennek krestenennek greunennek eeunlinennek aerlinennek laonennek tonennek kurunennek


OENNEK

broenneg kammdroennek


PENNEK

pennek flipennek kilpennek klopennek mouspennek bazh-pennek


RENNEK

brennek gwerennek gleborennek morennek poutrennek hurennek dourennek glaourennek mourennek speurennek teurennek teirc’hevrennek kevrennek lieskevrennek


SENNEK

dourasennek bosennek tagosennek torosennek lusennek


TENNEK

klitennek geotennek pempnotennek pilhoustennek


UENNEK

burbuennek avuennek


VENNEK [vεn :ek], [wεn :ek]

glavennek elvennek dervennek


WENNEK

krewennek (kreoñennek)


ZENNEK

ranezennek karrezennek kammgarrezennek gwezennek seizennek glizhennek bolzennek tolzennek korzennek babouzennek

--ONEK laonek naonek spern-trechonek melchonek leonek kalonek fronek elektronek kontronek soavonek ---ZONEK, ZHONEK brezhonek divrezhonek krennvrezhonek ozonek iwerzhonek --OUNEK bourounek ---UNEK sunek bruzunek ---EUNEK, § EUNIEK beunek eeunek reunek --NNEK unnek

--RNEK ---ARNEK karnek unkarnek houarnek amhouarnek skouarnek kavarnek ---ERNEK kernek tog-kernek krennbikernek spernek ---ORNEK dornek sadornek gwern-gornek ornek kornek marc’h-kornek c’hwil-kornek unkornek pempkornek askornek lieskornek ---OURNEK migournek --ZNEK saoznek -OEK koloek -PEK toupek -REK hungarek talarek arouarek koabrek sabrek aljebrek lambrek sulfhidrek gwendrek prederek belerek naerek lezirek pikrek gleborek sec’horek touforek arvorek barrek herrek gorrek elektrek poultrek elestrek istrek sulfurek aourek glaourek saourek lovrek

-SEK talfasek bourlasek jurasek liesek kabosek krabosek tagosek skosek piltosek elipsek tersek splusek

-TEK semitek diplomatek skismatek demokratek betek elektromagnetek seitek pektek piktek ---LTEK baltek bazaltek toltek --NTEK ---ANTEK dantek c’hoantek abrantek arc’hantek tavantek ---ENTEK mentek pedermentek teirmentek dreistmentek uhelventek gwentek ---ONTEK morfontek lontek dislontek frontek laezh-frontek grontek --OTEK baotek geotek pilhotek azotek --OUTEK toutek --STEK, ZTEK aztek a-restek tungstek lostek pillig-lostek postek plamoustek broustek --UTEK lutek

-UEK [‘y:ek], § UEG luduek daouduek truek tuek untuek avuek


-OUEK --AOUEK pilhaouek deliaouek bleuniaouek laouek toullaouek urlaouek genaouek korzennaouek

-VEK [vek], [wek]°, § OUEK, WEK glavek° slavek soavek anvek daouanvek hañvek goañvek bleuñvek pavek blevek preñv-blevek° aourvlevek° yuzevek° kofek° korfek° lieslivek barvek bervek° dervek° latvek-WEK, § EK krewek, kreoñek

-ZEK, ZHEK --AZEK, AZHEK toazek razek kavazek kravazhek --EZEK, EZHEK [‘e:zek] pechezek elgezek larjezek dellezek kemplezhek --MEZEK, MEZHEK mezek mezhek amezek ardamezek --NEZEK, NEZHEK nezek senezek lounezhek gwentl-lounezhek --REZHEK beskellgarrezek hirgarrezek karrezek liesrezek gwrezek --TEZEK lastezek --UEZEK buhezek truezek --OUEZHEK, § WEZEK strouezhek --VEZEK danvezek --WEZEK, § OUEZHEK c’hwezek gwezek --YEZHEK unyezhek teiryezhek liesyezhek divyezhek -EZEK [ε:zek] --AEZHEK laezhek traezhek saezhek --EIZEK [εj:zek] breizhek ?reizhek direizhek emgenreizhek divreizhek seizek

 • --IZEK

glizhek gwinizhek trizek daouvizek

 • --LZEK

bolzek

 • --MZEK

pemzek

 • --OZEK

bozek mardozek osmozek rozek

 • --RZEK

arzek barzhek harzek pevarzek torzhek

 • --EUZEK

gweuzek

 • --OUZEK

daouzek babouzek pikouzek limouzek pilpouzek